Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nono Zero

Artikel 1: Definities 1.1 Nono Zero: de onderneming die alcoholvrije dranken aanbiedt en verkoopt via de webshop nonozero.nl. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Nono Zero. 1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Nono Zero en de klant betreffende de verkoop en levering van producten via de webshop. 1.4 Producten: de alcoholvrije dranken die Nono Zero aanbiedt en verkoopt via de webshop..

Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten via de webshop van Nono Zero. 2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen van Nono Zero zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 3.2 NonoZero.nl behoudt zich het recht voor om prijzen en/of aanbiedingen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat NonoZero.nl de bestelling van de klant per e-mail bevestigt.

Artikel 4: Prijzen en betalingen 4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, in de webshop via één van de aangeboden betaalmethoden.

Artikel 5: Levering en verzendkosten 5.1 Nono Zero streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te bezorgen. 5.2 De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd. 5.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de klant.

Artikel 6: Retourneren en ruilen 6.1 De klant heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te ontbinden. De klant dient Nono Zero hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 6.2 De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant. 6.3 Producten dienen ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd te worden.

6.4 Indien de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal NonoZero.nl het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten terugstorten op de rekening van de klant.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid 7.1 Nono Zero garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 7.2 De garantie vervalt indien de klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt, verwerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken. 7.3 Nono Zero is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Nono Zero geleverd product, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Nono Zero. 7.4 De aansprakelijkheid van Nono Zero is beperkt tot het bedrag van de aankoop van het betreffende product.

Artikel 8: Overmacht 8.1 Nono Zero is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. 8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nono Zero geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nono Zero niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom 9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van NonoZero.nl, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Nono Zero en/of haar leveranciers. 9.2 Zonder schriftelijke toestemming van Nono Zero is het niet toegestaan om de inhoud van de website van Nono Zero te kopiëren, te wijzigen of op enige andere wijze te gebruiken.

Artikel 10: Privacy 10.1 Nono Zero respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 10.2 Persoonsgegevens zullen door Nono Zero uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien Nono Zero. hiertoe wettelijk verplicht is.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nono Zero en de klant is Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

Artikel 12: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden of de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 13: Klachten 13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, te worden ingediend bij Nono Zero nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. 13.2 Bij Nono Zero ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nono Zero binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14: Overige bepalingen 14.1 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Nono Zero en de klant zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Nono Zero B.V. [Adres] [Postcode] [Plaats] E-mail: info@nonozero.nl KvK-nummer: [KvK-nummer] BTW-nummer: [BTW-nummer]